Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, je Václav Filip, IČ: 11217944, K Hrnčířům 72, 149 00, Praha 4 – Šeberov, zapsaném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 11, (dále „správce“).

Kontaktní údaje jsou: apartmanyvtreboni@gmail.com, telefonní číslo: +420724105409.

Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a řádného plnění závazků plynoucích ze smlouvy o ubytování uzavírané mezi Vámi, jakožto hosty a správcem, jakožto poskytovatelem ubytování, ubytovacích služeb a s nimi služeb souvisejících. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to buď osobně na recepci, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu při uzavírání rezervací. Abychom Vám mohli naše služby poskytnout, potřebujeme od Vás znát Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací adresu, případně jiné). V případě, že nám poskytnete Vaše osobní údaje a následně nedojde k uzavření smlouvy a k faktickému čerpání ubytovacích služeb, Vaše osobní údaje nadále neuchováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností a zároveň nezpracováváme žádné další osobní údaje, které nezbytně nepotřebujeme.

Kromě toho, že osobní údaje zpracováváme k tomu, abyste mohli čerpat námi poskytované služby, vedeme také evidenci údajů o ubytovaných hostech, a to ve formě knihy hostů – tímto způsobem jsme schopni zajistit řádné plnění našich závazků ze smlouvy (např. monitorování obsazenosti našich ubytovacích zařízení).

Shora uvedené osobní údaje budeme uchovávat, resp. zpracovávat nejen po dobu Vašeho pobytu, ale také do skončení reklamační lhůty, resp. lhůty, ve které mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky související s poskytovanými ubytovacími službami.

Správce je dále povinen ohlašovat údaje o ubytovaných hostech, kteří nejsou státními příslušníky České republiky, orgánům veřejné správy, tedy zejména cizinecké policii podle § 102 zákona č. 326/1999 Sb., opobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údajem je správce povinen uchovávat po dobu 6 let od ubytování.

Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností vztahujících se k výběru místních poplatků (ubytovacích a lázeňských), které je povinen platit za každého ubytovaného hosta.

Kromě výše uvedených účelů zpracování zpracovává správce osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu a tyto je povinen uchovávat po dobu 10 let.

Poskytnutí osobních údajů je sice zcela dobrovolné, ale je současně podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování a souvisejících služeb – bez Vašich osobních údajů nemůže správce smlouvu uzavřít ani Vám nemůže poskytovat ubytovací služby. V případě jejich poskytnutí tyto osobní údaje správce nebude zpracovávat za jiným účelem, než který je popsán výše.

V žádném případě nebude správce Vaše osobní údaje předávat mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci a toto ani do budoucna neplánuje.

Jako subjekt údajů, tedy fyzická osoba, o níž jsou osobní údaje zpracovávány, máte k Vašim osobním údajům pochopitelně řadu práv, mezi tyto práva patři:

  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že máte právo žádat, aby Vám správce poskytl informace o tom, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracovává, a to formou výpisu.
  2. Právo na opravu osobních údajů – to znamená, že máte právo na to, aby osobní údaje, které z výše uvedených účelů správce zpracovává, byly přesné, aktuální, úplné. Pokud byste zjistili, že tomu tak není, požádejte o jejich opravu nebo aktualizaci-
  3. Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut) – to znamená, že je správce povinen výmaz provést v případě, že zpracovává osobní údaje po dobu delší, než je uvedeno výše, anebo pokud by k takovému zpracování neměl platný právní titul. Správce nemůže výmaz provést v případech, kdy je zpracování prováděno na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti, a to ani, pokud to budete požadovat – v takovém případě Vás o tomto bude do jednoho měsíce informovat s uvedením důvodu.
  4. Právo požadovat omezení zpracování – to znamená, že máte nárok na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost svých osobních údajů, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a nedošlo současně k výmazu, anebo jste vznesli námitku proti zpracování – v takovém případě provede správce omezení, které bude trvat do doby posouzení její oprávněnosti.
  5. Právo vznést námitku – to znamená, že jste oprávněni vznést námitku v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Pokud námitku podáte v souvislosti se zasláním obchodního sdělení, tak správce vyhoví. Pokud neprokáže, že jeho oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, dále Vaše osobní údaje zpracovávat nebude.
  6. Právo odvolat souhlas se zpracováním – to znamená, že jste oprávněni kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kde je Váš souhlas vyžadován (např. zasílání obchodních sdělení).
  7. Právo podat stížnost dozorovému úřadu – to znamená, že jste oprávněni obrátit se v případě naší nečinnosti trvající déle než jeden měsíc na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Správce neprovádí žádná zpracování, která by byla založena na automatizovaném rozhodování.

Veškerá výše popsaná práva můžete uplatňovat na kontaktních údajích uvedených výše.

V případě, že by si správce nebyl jist o Vaší totožnosti, je oprávněn požádat Vás o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení Vaší totožnosti.

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby jako jsou externí účetní, správci webu, hostingová společnost, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.